Herunder finder du vedtægterne for Glud og omegns Borgerforening og lokalråd.

 

§1.
Foreningens navn er Glud & Omegns Borgerforening.

§2.
Foreningens formål er at samle beboere i Glud og Omegn i en ikke partipolitisk forening for at varetage kulturelle og erhvervsmæssige interesser og selskabelige formål og at være kontaktorgan for tilflyttere, og andre.
Foreningen skal endvidere kunne varetage borgernes interesser ved henvendelse til såvel offentlige myndigheder og institutioner.

§3.
Som medlem kan optages enhver der er fyldt 18 år og bor i eller efter bestyrelsens skøn har tilknytning til området

§4.
Adgang til foreningens sammenkomster har medlemmerne.

§5.
Foreningens regnskabsår er 1/1 til 31/12.

§6.
Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang, hvert kalenderår inden 1. april. Der indkaldes til denne med 14 dages varsel ved avertering i de lokale blade.

§7.
Dagsorden for ordinær generalforsamling er:

  • Dagsorden for ordinær generalforsamling er
  • Beretning
  • Regnskab
  • Indkomne forslag
  • Valg
  • Eventuelt

§8.
Der indkaldes ved bestyrelsens foranstaltning til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 10 af medlemmerne skriftlig forlanger det, eller når bestyrelsen beslutter det.

§9.
Ved stemmelighed efter 2 afstemninger på en generalforsamling er formandens stemme afgørende.

§10.
Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der efter hver generalforsamling konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og bestyrelsesmedlem. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, idet der i ulige år afgår 3 medlemmer og lige år afgår 2 medlemmer.

Første gang efter 1 års periode afgår bestyrelsesmedlemmer efter lodtrækning.

Der vælges desuden 2 suppleanter til bestyrelsen, som ved lodtrækning første gang afgår efter 1 år.

2 revisorer for en 2 årig periode.

1 revisorsuppleant for en 2 årig periode.

§11.
Så vidt mulig skal hele området være repræsenteret.

§12.
Bestyrelsesmedlemmer såvel som supleanter og revisorer vælges blandt foreningens samtligemedlemmer, og disse er alle forpligtet til at modtage valg. Dog kan man ikke forpligte et medlem til genvalg før 3 år efter afgang fra en post.

§13.
Det årlige kontingent fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet for et kalenderår skal være betalt inden 1. februar.

§14.
Ændring i vedtægterne kan kun ske ved vedtagelse på 2 hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum begge gange ved simpelt flertal.

§15.
Foreningens ophævelse kan ske ved vedtagelse på 2 hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum begge gange ved simpel flertal. Ved foreningens ophævelse fastsætter den sidste generalforsamling, hvortil foreningens midler skal anvendes.

§16.
Således vedtaget på generalforsamling i Lilleskovens selskabsforretning den 18. marts 1996.

 

paragraf_0

 

Ovenstående vedtægter er indscannet fra en ældre brochure.
Originalen kan du se her her: Vedtægter anno 1996.